Skip to main content

Privacyverklaring

Verwerking Persoonsgegevens

SylFinance is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring. We vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met je persoonsgegevens.

Inleiding

SylFinance verwerkt in het kader van onze dienstverlening jouw persoonsgegevens. Wij hebben deze gegevens van jou zelf ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon of app. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening verkrijgen via derden (bijvoorbeeld jouw werkgever).

Met deze privacyverklaring informeren wij jou over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam; Voorletters; Geslacht; Geboortedatum; Geboorteplaats; Bedrijfsnaam; Adresgegevens; Telefoonnummer; Kopie identiteitsbewijzen; E-mailadres; Overige persoonsgegevens die jij hebt verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch; Salaris en andere gegevens die voor fiscale aangiften, salarisberekeningen e.d. nodig zijn; Huwelijkse staat, gegevens partner en evt. informatie over kinderen; voor zover nodig voor bijvoorbeeld fiscale aangiften); IBAN/ bankrekeningnummers.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

SylFinance verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Burgerservicenummer (BSN); Gegevens van personen jonger dan 16 jaar; Politieke voorkeur/ geloofsovertuiging (in het kader van het verwerken van giften in de aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting); Gezondheid (in het kader van het verwerken van persoonsgebonden aftrek in de aangiften inkomstenbelasting).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SylFinance verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

De levering van onze diensten; Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; SylFinance verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor het opstellen van belastingaangifte(n); Zorgvuldig nakomen van administratieve verplichtingen zoals het afhandelen van facturatie voor de geboden dienstverlening en jouw betalingen; Verzenden van nieuws die SylFinance belangrijk vindt voor haar klanten. Tot slot kunnen wij jouw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.

Geautomatiseerde besluitvorming

SylFinance neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SylFinance) tussen zit.
SylFinance zet wel geautomatiseerde verwerking in om te kunnen voldoen aan de tussen partijen gesloten overeenkomst. De resultaten / uitkomsten van deze verwerking worden eerst met jou, de klant, besproken en ter akkoord aangeboden. Jij, de klant, dient deze voor akkoord te ondertekenen. Daarna worden deze verstrekt aan derden zoals de belastingdienst.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SylFinance bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld en om te voldoen aan verplichtingen op basis van wetgeving en beroepsregels.

Delen van persoonsgegevens met derden
SylFinance verkoopt jouw gegevens niet aan derden, maar verstrekt deze alleen en voor zover dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
In het kader van onze dienstverlening maken wij gebruik van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken, die wij niet in huis hebben. Dit zijn verwerkers of subverwerkers, die op basis van jouw exacte opdracht de persoonsgegevens verwerken.
Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld leveranciers of hostingpartijen van online-software, of adviseurs wiens advies wij inzake jouw opdracht inwinnen. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins bewerken, gaan wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG naleven.
Uiteraard schakelen wij alleen derden in van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden jouw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.
Uiteraard kan het ook zo zijn dat wij jouw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
SylFinance gebruikt op haar website www.sylfinance-nh.nl geen cookies of vergelijkbare technieken om persoonsgegevens  te verzamelen of te bewaren.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Gegevens inzien, aanpassen, overdragen of verwijderen
Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SylFinance en heb jij het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat jij bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Jij kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jouw telefoonnummer te vermelden zodat wij met jou in contact kunnen komen. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op jouw verzoek.
Bij verwijdering van jouw gegevens zijn wij tevens mogelijk gebonden aan andere wettelijke verplichtingen zoals de wettelijke bewaartermijnen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SylFinance neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Personen die namens SylFinance toegang hebben tot jouw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op  via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Incidenten met persoonsgegevens
Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij jou, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor jouw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

Klachten
Mocht jij een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij jou hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heb jij altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Wijzigingen in onze Privacyverklaring
Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen, passen wij de hieronder vermelde datum van herziening aan, en de aangepaste of gewijzigde versie geldt voor jou en jouw gegevens per de datum van herziening. Wij adviseren jou deze Privacyverklaring met enige regelmaat te bekijken, zodat jij steeds op de hoogte bent van de manier waarop wij jouw gegevens beschermen.

SylFinance, 23 mei 2018